Nancy Yoshida
1079 Harvest Ln NE
Thompson, ND 58278
USA

Email: nancyyoshida@live.com